top of page

1/1/2022

חברות וחברים יקרים,

החל מה 1/1/22 הארגון מחיל על כלל חבריו/תיו חובת קרדיטציה של לימודי המשך, כנהוג באירופה, צפון אמריקה ועוד מדינות.


שיקלול הקרדיטים הנצברים הינו על בסיס שיטת ניקוד פשוטה:


1. שעת הרצאה אקדמית, בכנס מאושר, מהווה זכות לנקודה(CE) ולכל וובינר יפורסם מפתח הניקוד המותאם.


2. כנס ״מאושר״ הינו כל כנס של הארגון או כנסים אזוריים/בינ״ל שמאושרים עי WSAVA ואושרו מבעוד מועד עי ועדת לימודי ההמשך) ניתן להעזר בחברי הוועד עמ׳ לברר על כנסים כאלו.


3. סך נקודות הזכות ה- CE המחוייבות הינו 36 בשנתיים קלנדריות (לדוגמה- ינואר 22 עד ינואר 24).


4. בפשט זה אומר: השתתפות בכנס שנתי דו-יומי אחד בכל שנה ועוד שני וובינרים (דרישת מינימום סבירה).


5. על צבירת הקרדיטים יש לדווח במערכת ייעודית: באותה המערכת בעזרתה נרשמים אונליין עצמאית לכנסים, שימו לב -  יש לשונית בצד ימין   "לימודי המשך". שם יש למלא את הפרטים המדווחים (תאריך, מקום, נושא, שעות CE) ולצרף קובץ אסמכתא שעולה לענן של הארגון (JPG, או PDF). מצורפים צילומי מסך.


6. מי שלא יעמדו בדרישות הקרדיטציה יזומנו לבירור ולא יוכלו להמשיך את חברותם בארגון ללא אישור הועד.


7. אנחנו גאים על עוד צעד שמקדם את כולנו לרפואה טובה יותר.

בברכת שנה אזרחית טובה

ועד הארגון

upload demo.jpg
bottom of page