תקנון אתר האינטרנט www.vets.org.il (להלן: "האתר")

 1. תקנון זה על שינוייו מעת לעת יהווה את ההסכם שבין מפעילת האתר כהגדרתה לקמן לבין המשתמש באתר באופן אקראי ו/או באופן קבוע, בין שהגיע לאתר ברצונו ובין שהופנה אליו ע"י אתרים (להלן: "הגולש") ובאחריות הגולש לקרוא את תקנון האתר על שינוייו מעת לעת ותקנון זה יהווה את המסגרת הפרשית בכל מקרה של חילוקי דעות בין הצדדים. הגולש מסכים בזאת כי הוא מוותר על כל טענה לעניין הסכמתו לתקנון זה.

 2. גלישה באתר מהווה הסכמה לתקנון זה ולכל תנאיו ומובהר לגולש כי הוא זכאי שלא לעשות שימוש באתר באם אינו מסכים לתנאי כל שהוא מתנאי תקנון זה.

 3. מפעילת האתר הינה _עמותת ארגון הרופאים הווטרינרים לחיות הבית בישראל__ מכתובת: מושב טל שחר. פניות למפעילת האתר ע"פ תקנון זה ובכל ענייני האתר אפשר להפנות לכתובת דואר אלקטרוני _admin@vets.org.il; vetisrael@bezeqint.net_. הודעות שנשלחו למפעילת האתר לא יחשבו כנתקבלו אצלה אלא בהתקיים שני התנאים הבאים יחד: ההודעות נשלחו לשתי כתובות הדואר האלקטרוני ונתקבל אישור על קבלת ההודעה בתוך 24 שעות ממועד שליחתה.

 4. הגולש מצהיר כי הוא בגיר וכי אין כל מניעה ו/או איסור כזה או אחר לבצע את שימושו באתר בהתאם לתנאי תקנון זה.

 5. ככל שהגולש הינו ווטרינר ו/או גולש אשר הכללים והחוקים החלים על ווטרינר חלים אף אזי כל השימוש באתר לרבות תקנון זה ומידע שיפורסם על ידו כפוף לכללי הפרסומת כל הרופאים הווטרינרים, כללי האתיקה של הרופאים הווטרינרים, וליתר החוקים החלים על רופאים ווטרינרים והכללים החלים על החברים באיגוד המקצועי של הרופאים הווטרינרים וכל האמור בתקנון זה בא להוסיף על כללים וחוקים אלו ולא לגרוע מהם.

 6. מטרת האתר ופעילותו הינו למתן מידע ו/או להציע שירותים ו/או לפרסם תכנים ו/או להוות במה לפרסום תכנים ו/או לשיווק ו/או למכירה, בין כתובים, בין מושמעים, בין ויזואליים (להלן יחד ולחוד: "התוכן") והכל בהתאם לתוכן המוצג באתר וכל השירותים המוצעים בו כפופים לאמור בתקנון זה.

 7. הגולש מתחייב שלא לעשות באתר כל שימוש בניגוד למטרות האתר ו/או שלא לשימושים אישיים וכל שלא לאגור מידע מתוך האתר ושלא לעשות כל שימוש בקוד התכנות של האתר, עיצובו, מעכב וחיקוי אחר גולשי האתר, ניסיונות גלישה לדפים פנימיים חסומים לגולשים וניסיונות פגיעה מכוונים או שלא בקוד המקור של האתר.

 8. בכל מקום בו נאמר "מפעילת האתר" הכוונה לגוף מפעיל האתר, עובדיו הישירים והעקיפים, הקבועים ושאינם קבועים (פרילנסר), מתנדביו ו/או כל מי מטעמו ולרבות במקרה של מכירת מפעילת האתר לצד שלישי ו/או המחאת זכויות מפעילת האתר. בכל מקום בו נאמר "גולש" הכוונה ליחיד ו/או מי מטעמו, ו/או לתאגיד ומי מטעמו.

 9. האמור בתקנון זה הינו בלשון זכר מטעמי נוחות, אך הוא מתייחס בהתאמה אף ללשון נקבה, לשון רבים ואף לתאגידים ו/או לכל התאגדות ו/או קבוצת אנשים.

 10. כל ההגבלות והחרגות האחריות של מפעילת האתר ע"פ תקנון זה יחולו גם על הפניות שבוצעו מתוך האתר הן באופן ישיר והן באופן עקיף, הן בצורה של קישור (לינק) והן בצורה של המלצה.

 11. ידוע ומוסכם על הגולש כי השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו הינו לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש אחר כל שהוא מכל מין וסוג ולרבות אך לא רק, שימוש מסחרי, פרסומו ברבים במלואו או בחלקו, העתקו, שכפולו וכל שימוש אחר שלא הותר במפורש במסגרת תקנון זה ו/או שלא ניתן לו היתר ספציפי בכתב מאת מפעילת האתר. מפעילת האתר הינה בעלת זכויות של התוכן המוצג באתר  ולגולש אין ולא יהיו כל זכויות באתר ו/או בתוכן המוצג בו.

 12. מוסכם על הגולש כי במידה וזה יפרסם תוכן באתר, אזי הוא מקנה בזאת מראש הרשאה וזכות בלתי חוזרת למפעילת האתר לעשות כל שימוש כל שהוא בתכנים שפורסמו על ידו והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר.

 13. כמו כן מתחייב הגולש שלא לאסוף את פרטי המשתמשים באתר לרבות אופיים, כתובות מייל, פרטי התקשרות ו/או כל מידע ו/או נתונים אחרים המגיעים לידו במסגרת גלישתו ושימושו באתר ואף לא לצרכי מחקר וסטטיסטיקה ולמעט לשימוש אישי ופרטי בלבד ו/או לשימוש אליו ניתן היתר בכתב ומראש מאת מפעילת האתר.

 14. הגולש מתחייב שלא לעשות באתר ו/או בתוכן שבו כל שימוש אחר שנאסר ע"פ כל דין ו/או תקנה ו/או צו ו/או הוראת שעה במדינת ישראל ובמדינה ממנה ו/או דרכה הוא גולש ברשת האינטרנט ובאתר זה.

 15. מפעילת האתר אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או טענה ו/או תביעה שנגרמה לגולש בשל השימוש באתר זה, הגולש מוותר על כל טענה של בטחון מידע, רשלנות, וכל טענה ברת תביעה אחרת כלפי מפעילת האתר ובהפעלת האתר תחשב מפעילת האתר כמי שפעלה בזהירות ועמדה במבחן הסבירות בכל הקשר שבינה לבין גולשי האתר.

 16. מוסכם וברור כי התוכן המוצג באתר זה אינו באחריות מפעילת האתר והיא לא תשא בכל אחריות כל שהיא בגין כל מקרה כל שהוא שאחת מעילותיו הישירות ו/או העקיפות ו/או הנסיבתיות היא שימוש באתר, בתוכן המוצג בו, במהות התוכן, באופן הצגת התוכן, באיכות התוכן ובכל מקרה אחר. בתוך כך מוסכם וברור כי התוכן המוצג באתר אינו מהווה יעוץ כלשהוא כללי ו/או פרטני ו/או רפואי ו/או משפטי ו/או אחר ובכל מקרה, שאלה ובעיה יש לפנות באופן פרטני ושלא בדרך האתר אל המומחה הרלוונטי. הגולש מצהיר כי לא יעשה שימוש שיכול לגרום לו לנזק כל שהוא מכל מן וסוג במידע שמגיע אליו מהאתר.

 17. התוכן המוצג באתר מוצג במצבו הנוכחי כמות שהוא (AS-IS) ומפעילת האתר לא תשא בכל אחריות כל שהיא בגין פרסום התוכן ו/או המידע האמור בו ו/או אופן הצגתו ו/או המיצגים שנעשו במסגרת הצגתו, בכל מקרה של חשש לתוכן פוגעני ו/או תוכן מוגן ע"י זכויות כאלו ואחרות ו/או בכל מקרה של טרוניה כלפי התוכן המוצג באתר יש לפנות למפעילת האתר וזו תטפל בכל פניה כזו בסמוך לקבלתה.

 18. הגולש ורק הוא יהיה האחראי הבלעדי והיחיד בכל שימוש שהוא עושה באתר ו/או בתוכן האתר והוא מתחייב לשפות את מפעילת האתר מיד עם דרישתה הראשונה בכל נזק ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, בר כימות ולא בר כימות אשר יגרם למפעילת האתר כתוצאה מפעילותו ומשימושו של הגולש באתר.

 19. בתוך כך, מסכים הגולש ומאשר לחברת התקשורת שלו, ספק האינטרנט, ספק שירותי הגלישה ולכל צד שלישי אחר כל שהוא לתת למפעילת האתר את פרטיו האישיים לרבות זהותו ופרטי התקשרות עימו וזאת מיד עם דרישתה הראשונית של מפעילת האתר.

 20. מפעילת האתר ראשית וזכאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי להקים באתר ו/או בחלקים ממנו ו/או באתרים נוספים אותם היא מפעילה מערכות לשיתוף מידע ופרסום תכנים (כגון: בלוג, פורום, צ'אט, מערכת תגובות וכל אמצעי שיתוף מידע אחר) (להלן ולשם הנוחות: "שיתוף מידע") , חלק זה של האתר יופעל לכלל ציבור הגולשים כולו או חלקו ובהתאם להחלטה בלעדית של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, מפעילת האתר תהא רשאית לדרוש הסכמות ו/או הרשמה ו/או מידע כזה או אחר מאת הגולשים בחלקים אלו של האתר.

 21. הגולש מצהיר כי פרטי הרישום שהוזנו על ידו וכל יתר הפרטים שנמסרו על ידו הינם שלו ואינם פרטים כוזבים וכל מקרה בו ביצע את הרישום עבור מישהו אחר מצהיר ומתחייב הגולש כי אותו אדם נתן את הסכמתו לכך, הכיר וקרא את התקנון והיה נוכח בעת ביצוע הרישום. מוסכם כי זכות הרישום והשימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. מובהר לגולש כי בכל מקרה של חשש להתחזות שומרת מפעילת האתר את הזכות לפנות מיד וללא כל בירור ופניה מוקדמת לרשויות החוק לשם בירור העניין.

 22. הגולש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין השימוש בחלק שיתוף המידע שבאתר וכן בגין כל תוכן שפורסם וששותף על ידו. ידוע לגולש כי מפעילת האתר אינה בודקת את התוכן ואינה מודעת לרמת אמינותו, תוכנו, דיוקו ולכל יתר הפרטים המתפרסים בחלק שיתוף המידע של האתר וזאת מבלי לגרוע באמור לעניין יתר חלקי האתר בתקנון זה.

 23. מוסכם בין הצדדים כי השימוש בחלקי שיתוף המידע כפופות לכל דין והמשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש ולא לשתף כל מידע שאינו קניינו הרוחני והוא אינו בעל מלא הזכויות עליו וכין שלא לשתף ו/או לפרסם מידע כזה או אחר (בין בדרך כתובה, מושמעת ובכל דרך ויזואלית ו/או מוחשית אחרת) שיש פה בכדי לפגוע בצד שלישי כלשהוא ו/או במי ובמה מזכויות צד שלישי כל שהוא.

 24. בתוך כך מתחייב הגולש לפעול במשנה זהירות בהקשר עם המידע המפורסם והמשותף על ידו ולוודא כי מידע זה אינו מנוגד לדין כל שהוא, אינו משותף לזכויותיו של מאן דהוא, אינו מטעה, אינו פוגע בפרטיות, אינו מוציא לשון הרע, אינו מהווה פרסום אסור ולרבות בגין צו איסור פרסום ו/או צו שיפוטי אחר, אינו בוטה, אינו פוגע ברגשות ציבור ו/או אינו מפר ו/או עלול לגרום נזק ו/או גרמה בנזיקין למאן דהוא מכל סיבה שהיא.

 25. כאמור בתקנון זה ובפרט לעניין חלק שיתוף המידע אזי לא תשא מפעילת האתר אחריות מכל מין וסוג ובשל כל עניין בגין המידע ששותף בחלקי שיתוף המידע של האתר. גולש ו/או בעל זכות כל שהיא החושש מפגיעה בזכותו מתחייב לפנות למפעילת האתר מיד עם הגיע לידיו המידע אודות ההפרה ואף בטרם בדק את מהות ההפרה באתר ובאם לא יודיע למפעילת האתר אודות ההפרה הזו בהתאם לתנאי סעיף זה, אזי מוותר הוא על כל טענה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.

 26. הגולש נותן בזאת את הסכמתו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה לעשות כל שימוש במידע ששותף על ידו ולרבות: לבצע בו תיקונים, עריכה והגהה, למחוק את המידע ו/או חלקים ממנו, להוסיף למידע ו/או לחלקים ממנו, לצרף את המידע ו/או חלקים ממנו למידע אחר המצוי אצל מפעילת האתר, לפרסמו ברבים, לאסור את פרסומו ברבים ולעשות כל פעולות כמנהג בעלים במידע המשותף שפורסם ע"י הגולש.

 27. מפעילת האתר תהא רשאית לשם השימוש באתר ו/או בחלקים ממנו ו/או לשם עשיית פעולות באתר או בחלקים ממנו לדרוש מאת הגולש פרטים מזהים ולרבות פרטי התקשרות עימו ופרטי תשלום. כל מידע כזה שייאסף ע"י מפעילת האתר ישמר במאגריה והיא תהא רשאית לעשות בו שימוש בכפוף להוראות כל דין ובכפוף להסכמות הגולש ולמעט בגין שימוש מותר לצרכי פרסום, שיווק ודיוור של מפעילת האתר ומי מטעמה. הגולש נותן את הסכמתו בזו כי מפעילת האתר תהא רשאית להעביר את המידע שבידיה לכל רשות שבזכותה לדרוש זאת ע"פ החוק ו/או ע"פ צו בית משפט.

 28. בגלישתו באתר זה נותן הגולש הסכמה לקבלת דברי דואר ו/או שירותים ו/או מסרים פרסומיים מאת מפעילת האתר ו/או מאת גופים הקשורים ישירות עם מפעילת האתר וכאמור בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשס"ח – 2008 והוא מוותר על כל טענה בגין פרסומים ו/או שירותים ו/או דברי דואר הנשלחים אליו ולמעט במקרה בו הודיע למפעילת האתר בכתב על רצונו שלא לקבל פרסומים אלו.

 29. מוסכם כי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה יוכל לשנות את תנאי תקנון זה ו/או תנאי השימוש באתר כל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת וע"פ שיקול דעתם הבלעדי. שינויים אלו יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר ויחייבו את הגולש. לאור זאת, שב הגולש ומתחייב לעיין מעת לעת בתקנון האתר והוא מושתק מלטעון כלפי השינויים בתקנון.

 30. הגולש מוותר בזאת על כל טענה ותביעה כל שהיא מאת מפעילת האתר באשר לזמינותו של האתר והתוכן המוצג בו כולו או חלקו, ידוע לגולש כי למפעילת האתר לא קיימת מניעה כזו או אחרת שלא להפעיל את האתר וכי מפעילת האתר נעזרת בצדדים שלישיים לשם הפעלתו ולאור זאת יתכן ובזמנים מסוימים יושבת האתר כולו או חלקים ממנו ו/או לא יפעל כדבעי ובצורה ראויה. הגולש לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת מפעילת האתר בגין אי זמינות האתר מכל סיבה שהיא.

 31. הגולש מתחייב לפנות למפעילת האתר בגין כל חשש להפרה של דין כל שהוא ע"י מי ממשתמשי האתר ו/או מפעילת האתר בעצמה וזאת ע"מ למנוע פגיעה במפעילת האתר ולצמצם את נזקיה.

 32. מפעילת האתר נוקטת אמצעי בטחון סבירים ורגילים לשם בטחון המידע המוצג באתר עם זאת וככל שתעשה חדירה ו/או פריצה למחשבי מפעילת האתר ו/או לשרתי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה ו/או בכל מקרה של גניבת מידע אחרת שאין מקורה ברשלנות מפעילת האתר מוותר הגולש על כל טענה ו/או תביעה כנגד מפעילי האתר ומי מטעמם.

 33. מפעילת האתר תהא רשאית לכל כל התראה מוקדמת לחסום באופן מיידי ולאתר את הגולש מלגשת לאתר כולו או חלקים ממנו וזאת ללא צורך בנימוק כל שהוא. לצורך כך, תהא רשאית מפעילת האתר לעשות שימוש בפרטי הגולש, בזהותו ובמקור הגישה שלו לאתר וזאת מבלי לפגוע בזכותה של מפעילת האתר מהגולש ע"פ תקנון זה וע"פ כל דין. מוסכם בין הצדדים במקרה של חסימת הגולש ע"י מפעילת האתר לא ישוב הגולש עוד לאתר זה ו/או ליתר האתרים של מפעילת האתר.

 34. בנוסף, תהא רשאית מפעילת האתר להעביר את פרטי הגולש ו/או לאפשר לצד שלישי לעשות שימוש במאגריה לשם איתור פרטי הגולש לכל צד טוען לפגיעה וזאת אף ללא הסכמתו של הגולש.

 35. על כל מערכת היחסים שבין הגולש לבין מפעילת האתר ע"פ הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד לבית המשפט המוסמך במחוז מרכז תהיה הסמכות היחידה והבלעדית לכל העניין הכרוך והנובע מהקשר שבין הגולש לבין מפעילת האתר ע"פ תקנון זה ואתר זה.


עידכון אחרון:  08/03/2012.

------------------------------------------------------------------------------------------