ייר עמדה של ארגון הרופאים הווטרינרים לחיות הבית בישראל         

ניסויים בבעלי חיים- מניעת סבל וכאב מחיות ניסוי

חובתו של כל רופא/ה וטרינר/ית היא למנוע סבל וכאב מבעלי חיים. שליחות זו מצוינת במפורש ב- חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א- 1991, ומופיעה ב- שבועת הרופא הווטרינר עליה נשבעים בוגרי בית הספר לרפואה וטרינרית.

ארגון הרופאים הווטרינרים לחיות הבית בישראל קבע כאחת ממטרותיו את שיפור רווחת בעלי החיים בישראל.

בהתאם, אימץ הארגון בהחלטת אסיפה כללית בשנת 2002 את האמנה למען רווחת בעלי חיים של הארגון העולמי של רופאי חיות מחמד (WSAVA), שם כתוב: "על כל אדם אשר ביודעין גרם כאב, סבל או מצוקה מיותרים לחיית מחמד, להיחשב כעובר עבירה ולהיענש בעונש מתאים שיוטל על-ידי רשות מוסמכת".

 עם זאת, אין הארגון מתעלם מהצורך במחקר רפואי ובסיסי ורואה ב- חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד- 1994, וב- כללי צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשס"א – 2001,  את הבסיס החוקי והמוסרי לעריכת ניסויים בבעלי חיים במדינת ישראל ופשרה נאותה בין הצרכים.

דעת הארגון היא כי על החוקרים להקפיד על הוראות החוק, להתעדכן באופן רצוף בחידושים במניעת כאב וסבל מבעלי החיים, ולהשתמש בידע זה בניסויים, ללא שיקולים כלכליים או יישומיים.

ארגון הרופאים הווטרינרים רואה חובה כקבוצה, ואף מורה לכל אחד מחבריו, למנוע סבל מבעלי חיים ולדווח על כל מקרה של פגיעה בבעלי חיים. חובתו של כל חבר ארגון להתריע בפני הרשויות המתאימות על כל גילוי של אי הקפדה על הוראות החוק.  
 
הועלה לאתר: 10/12/2011