07/12/2012
 
ארגון הווטרינרים לחיות הבית בישראל מביע בזאת צער רב וזעזוע עמוק מהנתונים שנחשפו בתוכנית כלבוטק (6/12/2012) לגבי התעללות קשה לכאורה בעגלים וטלאים בבית המטבחיים של חברת תנובה.

ארגון הווטרינרים לחיות הבית בישראל דוגל במניעת צער בעלי חיים כפי שנאמר בשבועת הווטרינר:
"... למנוע צער, ברוח מורשת ישראל ככתוב: ורחמיו על כל מעשיו.
להעמיד לנגד עיני החובה לעשות הישר והטוב, תוך הקפדה על עקרונות האתיקה, המוסר, ההגינות ורצון הטוב של המקצוע. ...בתפילה שלא יארע דבר תקלה תחת ידי, יהיו הדברים האלה נר לרגלי, בפי ובליבי לעשות, ברוח מורשת הווטרינריה בישראל."

על פי המוצג בתכנית נראית הפרה בוטה של חוק צעב"ח (נספח 1), לכן אנו דורשים שתתנהל חקירה של רשויות החוק לגבי ההתנהלות בבית המטבחיים על כל דרגיו. אנו מצפים להסקת מסקנות אופרטיביות ומיצוי הדין עד תום, לגבי כל מי שימצא אשם בהפרת חוק צעב"ח.

התמונות מציגות סדיזם לשמו, הפעלת אלימות מיותרת וקשה ללא כל סיבה כלפי בעלי חיים חסרי הגנה המובלים לשחיטה ע"י אנשים שאמורים להיות מקצועיים ומיומנים.
תפקידם של האנשים שעובדים בבית המטבחיים הוא בין השאר לקצר ולמזער את סבלם של בעלי החיים הנתונים בלחץ (עקה), פחד ובכאב גדולים בין כה וכה. עליהם לעשות את תפקידם תוך כדי שימוש בחמלה בסיסית והתנהגות אנושית כלפי בעלי החיים.

על מנת למנוע התנהלות כזאת בעתיד, אנו ממליצים להגביר את הפיקוח והאכיפה על הנעשה בבתי המטבחיים והמשחטות בכלל ובזה המדובר בפרט.

על אף הזעזוע שכרוך בחשיפת ממצאים שכאלה, אנו מברכים על כל פעילות שתעצור פגיעה קיימת בבע"ח ושתתרום לרווחתם בעתיד.


 

ככתוב בחוק: 
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות), התשס"ו-2006
לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994


9. (א) בעת איסוף בהמות, הטענתן ופריקתן -
(1) לא יטעין אדם צאן בכלי רכב, אלא אם כן תא ההובלה שבו נטען הצאן, מואר;
(2) לא ישליך אדם בהמה;
(3) לא יכה אדם בהמה במקל או במכשיר אחר לרבות במאיץ חשמלי, ואולם לא יישא אדם באחריות פלילית על שימוש סביר בכוח אם היא בוגרת, והשימוש בכוח היה נחוץ באופן סביר בנסיבות הענין והוא לא פגע בראשה;
(4) לא ירים אדם בהמה על ידי תפיסה בראשה, בקרניה, בזנבה או בפרוותה;
(5) לא ידחוף אדם בהמה ולא יגרור אותה באמצעים מכניים;
(6) לא יתלה אדם בהמה באוויר.
(ב) הוראות תקנת משנה (א)(5) ו-(6) לא יחולו לענין הטענה או פריקה של בהמה באמצעים מכניים המתאימים לסוגה ובלבד שניתן לכך מראש ובכתב אישור של רופא וטרינר, שפורטו בו האמצעים המכניים, הנסיבות והנימוקים לאישור השימוש בהם.
(ג) בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א), לא יעשה אדם התופס בהמה לשם הובלתה, מטעין אותה בכלי רכב, או פורק אותה ממנו, דבר שיש אפשרות ממשית שיגרום לה עקה חמורה.